Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Amisha Glow

Tot stand gekomen op 23 december 2023

Algemene Voorwaarden Amisha Glow, eigenaresse Diana Douma, gevestigd aan Laan van Broekpolder 331, 1967 KH te Heemskerk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74459538 en BTW Nummer NL002122102B67.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Praktijk Amisha Glow, : Ingeschreven bij de KvK onder nummer 74459538

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Praktijk Amisha Glow voor of ten behoeve van de Cliënt heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de dienst met de Cliënt is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Praktijk Amisha Glow en de Cliënt.

Dienst: Alle diensten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Cliënt en Praktijk Amisha Glow.

Cliënt: Persoon die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en een dienst heeft afgenomen. Onder cliënt wordt zowel Consument als Bedrijf verstaan.

Artikel 1: Toepasselijkheid en Geldigheid

1.1 Deze overeenkomst is van kracht voor alle aangeboden vormen binnen Praktijk Amisha Glow, geleid door holistisch therapeut Diana Douma.

1.2 De overeenkomst vestigt rechten en verplichtingen voor beide partijen, geldig vanaf het moment dat de cliënt in behandeling is bij Praktijk Amisha Glow.

Artikel 2: Verklaring en Toepasselijk Recht

2.1 De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen van de uitvoering van de overeenkomst.

2.2 Het Nederlands Recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 3: Verplichtingen en Geheimhouding

3.1 De cliënt verplicht zich tot het verstrekken van relevante informatie via het intakegesprek- en/of anamneseformulier.

3.2 De cliënt dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten in rekening gebracht.

3.3 De therapeut verplicht zich tot het verstrekken van informatie gedurende alle fasen van de sessies en trajecten.

3.4 Geheimhouding van door de cliënt verstrekte gegevens is verplicht.

3.5 De therapeut mag geen sessies en/of trajecten verrichten zonder toestemming van de cliënt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en Beëindiging

4.1 Het advies van de therapeut is resultaatgericht, zonder garanties. Aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit opvolging van adviezen wordt uitgesloten, tenzij opzet of grove schuld van de therapeut.

4.2 Praktijk Amisha Glow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de sessies of bij niet-opvolging van adviezen.

4.3 Beëindiging van sessies of traject kan met wederzijds goedvinden plaatsvinden, mits dit 14 dagen voor aanvang van een traject of 48 uur voor aanvang van een sessie, is aangegeven.

4.4 De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten, indien redelijkerwijs voortzetting niet mogelijk is.

Artikel 5: Financiële Bepalingen

5.1 De therapeut behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen/verhogen.

5.2 De therapeut behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen/verhogen, wanneer de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

5.3 Bij aanvang van een traject dient een aanbetaling te worden gedaan; restitutie is niet mogelijk.

5.4 Betaling dient onmiddellijk na verzending van een betaalverzoek voldaan te zijn, bij betaling van factuur dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

5.5 Bij niet-tijdige betaling volgt een betalingsherinnering; bij uitblijven van betaling wordt de behandeling gestaakt.

5.6 Indien de betaling niet tijdig of volledig wordt voldaan binnen de gestelde termijn, treedt automatisch het verzuim in. In een dergelijk geval wordt in eerste instantie een betalingsherinnering verstrekt. Mocht hierop geen respons volgen en blijft de betaling uit, dan zal de behandeling worden opgeschort totdat de verschuldigde factuur is voldaan.

5.7 In het geval dat de cliënt in gebreke blijft bij het betalen van een factuur, behoudt de therapeut zich het recht voor om incassomaatregelen te treffen of deze door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die gepaard gaan met het incassoproces, inclusief buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt.

5.8 Indien Client tussentijds de sessie of het traject vroegtijdig staakt, is de betalingsverplichting nog steeds van kracht. Mocht de client in gebreke blijven bij het betalenvan een factuur, behoudt de therapeut zich het recht voor om incassomaatregelen te treffen of deze door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die gepaard gaan met het incassoproces, inclusief buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de client.

Artikel 6: Gedrag en Ethiek

6.1 Ethiek en hygiëne zijn essentieel bij Praktijk Amisha Glow.

6.2 De cliënt dient schoon en gewassen te zijn bij aanvang van een sessie.

6.3 Aanstootgevend gedrag kan leiden tot ontzegging van toegang tot het pand.

Artikel 7: Calamiteiten en Eigendommen

7.1 Bij calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of bevoegde instanties op te volgen.

7.2 De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van de cliënt in of rondom het pand.

Artikel 8: Intellectueel Eigendom

8.1 Teksten en beeldmateriaal op de website van Praktijk Amisha Glow zijn eigendom van de praktijk. Kopiëren, dupliceren of digitaal vastleggen en verspreiden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming is strikt verboden.

Heemskerk, 23 december 2023

Winkelwagen